جمعه 17 مرداد 1399
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
هیات داوران بخش سفال و سرامیک
هیات داوران بخش سفال و سرامیک
هیات داوران بخش سفال و سرامیک
هیات داوران بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک
داوری نهایی آثار بخش سفال و سرامیک